هایک ویژن دارای "بالاترین سطح آسیب پذیری بحرانی" است که بیش از یکصد میلیون دستگاه را تحت تأثیر قرار می دهد

جدید ترین شکاف امنیتی هایک ویژن “بالاترین سطح آسیب پذیری بحرانی” بیش از یکصد میلیون دستگاه را تحت تأثیر قرار می دهد

جدید ترین شکاف امنیتی هایک ویژن “بالاترین سطح آسیب پذیری بحرانی” بیش از یکصد میلیون دستگاه را تحت تأثیر قرار می دهد